Minimalizowanie ryzyk kluczem do sukcesu polskich przedsiębiorstw

Prowadzenie działalności eksportowej jest obarczone wieloma ryzykami m.in. związanymi z niepewnością kontrahenta, utratą płynności finansowej w związku z przeterminowanymi należnościami, czy wahaniami kursów walut. Szczególnie podatne na utratę płynności są małe i średnie przedsiębiorstwa, których źródła przychodów mogą być mało zdywersyfikowane, a płynność finansowa niska. Faktoring może nie tylko poprawić płynność finansową eksportera, ale także zapewnić bezpieczeństwo wymiany handlowej.

2018-03-20 12:41:20

Rynek już zauważył tę możliwość – wartość obrotu w ramach faktoringu eksportowego pełnego wyniosła w 2017 roku  22,3 mld PLN wobec 18,8 mld PLN w roku 2016, co oznacza wzrost o 18,65% .

Korzyści wynikające z wykorzystania faktoringu w eksporcie są widoczne na wielu płaszczyznach prowadzonej działalności. Faktoring to wykup nieprzeterminowanych należności w obrocie handlowym udokumentowany fakturą VAT. Zastosowanie tego narzędzia znacznie przyspiesza obrót gotówki w przedsiębiorstwie uwalniając środki na dalsze transakcje i zwiększając płynność finansową, której utrata jest jedną z głównych przyczyn ogłaszania przez spółki upadłości. Daje to także możliwość lepszego konkurowania na rynku przez oferowanie kontrahentom dłuższych terminów płatności. Dzięki natychmiastowemu odzyskaniu należności eksporter unika także ryzyka związanego z wahaniami kursu walut, co może być przyczyną utraty zysku.

Faktoring zapewnia też bezpieczeństwo współpracy z zagranicznymi odbiorcami - ponieważ istotą faktoringu pełnego jest – oprócz finansowania – przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora, bądź wykorzystaniu istniejącej polisy zawartej przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem. To właśnie ubezpieczyciel weryfikuje odbiorcę, a w przypadku niewypłacalności kontrahenta zajmuje się jego windykacją. W obu wariantach eksporter – podpisując umowę faktoringu pełnego – pozbywa się ryzyka braku zapłaty przez odbiorcę za dostarczony towar lub wykonaną usługę. KUKE Finance, spółka faktoringowa KUKE, obejmuje finansowaniem należności  z rynków podwyższonego ryzyka, takich jak Rosja czy Ukraina, a także niektórych rynków Afrykańskich czy Azjatyckich pod warunkiem nadania przez KUKE S.A. limitu kredytowego na kontrahenta lub kontrahentów ze wskazanego rynku.

To co wyróżnia KUKE Finance na rynku usług finansowania wierzytelności to umiejętność finansowania dostaw towarów o charakterze inwestycyjnym. Mowa tu np. o dostawie maszyn, urządzeń czy środków transportu gdzie terminy płatności są dłuższe niż w przypadku dóbr szybko zbywalnych, a wartość transakcji wysoka. Co istotne można go stosować także w przypadku pojedynczych transakcji.

Nie należy również zapominać, że faktoring może obniżać koszty prowadzenia działalności przez uwolnienie przedsiębiorstwa od działalności operacyjnej polegającej na pracochłonnych i uciążliwych procedurach związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności.

Liczne korzyści wynikające ze stosowania faktoringu stawiają to narzędzie wysoko wśród realnych sposobów na zabezpieczenie przedsiębiorstwa – także w działalności eksportowej. Warto pamiętać, że odpowiedzialne minimalizowanie ryzyk prowadzonej działalności może decydować o sukcesie na arenie międzynarodowej i być znaczącym elementem umożliwiającym rozbudowę biznesu.

ZNAJDŹ NAS: