Rewolucja w prawie cywilnym, czyli nowe podejście do terminów przedawnienia

9 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1104), która wprowadza krótsze terminy przedawnienia, nowy sposób ich liczenia oraz przywileje dla konsumentów

2018-07-31 09:40:23

 

Celem nowelizacji jest mobilizacja wierzycieli do szybszego egzekwowania roszczeń. Dochodzenie ich po upływie zbyt długiego okresu może sprawić trudności zarówno stronom stosunku prawnego, jak i organom wymiaru sprawiedliwości.

Ustawa wprowadza nowe terminy przedawnienia:

  • 6-letni (zamiast 10-letniego) dla roszczeń majątkowych (np. roszczenie o zapłatę lub zwrot pożyczki),
  • 6-letni (zamiast 10-letniego) dla roszczeń majątkowych stwierdzonych wyrokiem sądu (np. roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży, o zwrot nadpłaconego czynszu lub o świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia, zasądzone przez sąd prawomocnym wyrokiem).

Zmianom nie ulegną natomiast pozostałe terminy przedawnienia, jak np.:

  • 3-letni dla świadczeń okresowych (np. roszczenie o zapłatę czynszu najmu lub dzierżawy, roszczenie o zapłatę odsetek),
  • 3-letni dla świadczeń okresowych stwierdzonych wyrokiem sądu (np. roszczenie o zapłatę czynszu najmu lub odsetek stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu),
  • 2-letni dla roszczeń wynikających z umowy o dzieło lub zlecenie (np. roszczenie o wydanie dzieła, o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia),
  • roczny termin dla roszczenia o zwrot nadpłaconego czynszu (np. z umowy najmu).

Zmiana sposobu obliczania długich terminów przedawnienia

  • dla roszczeń krótszych niż dwa lata sposób liczenia terminu pozostaje bez zmian (koniec terminu przypada na dzień odpowiadający nazwą dniowi, w którym termin rozpoczął swój bieg),
  • dla roszczeń 2-letnich i dłuższych – termin liczymy zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, jednak jego koniec będzie przypadał zawsze w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym upływa termin (31 grudnia).

Przykładowo:

Załóżmy, że przedsiębiorca chciałby obliczyć 2-letni termin przedawnienia roszczenia o zapłatę ceny, która stała się wymagalna 16 lipca 2018 r.

Zgodnie z zasadami ogólnymi, 2-letni termin przedawnienia rozpocznie swój bieg 17 lipca 2018 r., a zakończy – 17 lipca 2020 r.

Po nowelizacji termin ulegnie przedłużeniu do końca roku i zakończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.

Regulacja, której celem jest ułatwienie wierzycielom dochodzenia roszczeń, może w praktyce spowodować nowe problemy. Przedsiębiorcy często zwlekają ze złożeniem pozwu do czasu, kiedy zagrożenie przedawnieniem staje się realne. Z tego względu ustalenie jednolitego terminu przedawnień na dzień 31 grudnia każdego roku może skutkować zwiększeniem liczby pozwów w okresie przed- i poświątecznym, a w efekcie wydłużeniem postępowań sądowych.

ZNAJDŹ NAS: