Sodexo ujawnia trendy kształtujące miejsca pracy przyszłości

Sodexo ogłosiło tegoroczną edycję Global Workplace Trends, zawierający analizę trendów kształtujących miejsca pracy w 2018 roku.

2018-07-30 14:53:39

Publikacja dedykowana jest liderom biznesu oraz osobom decyzyjnym w organizacjach. Raport opisuje czynniki, jakie będą kształtować przyszłość rynku pracy oraz pokazuje jak samopoczucie pracownika wpływa na jego zaangażowanie, a także na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Opisane trendy wskazują w jaki sposób indywidualny i kolektywny rozwój wpłynie na technologię, mając na względzie wzrost roli robotyzacji i sztucznej inteligencji, zarówno w miejscach pracy, jak i w życiu codziennym.

– Jesteśmy świadkami rewolucji, która dotyka prawie wszystkich obszarów naszego życia. Żyjemy w inteligentnych miastach, zarządzamy inteligentnymi budynkami, pracujemy w inteligentnych przestrzeniach, wyposażonych przez inteligentne, połączone w sieć urządzenia. Elementy ekonomii współdzielenia, takie jak np. publicznie dostępne rowery czy samochody, a także współdzielone przestrzenie biurowe zmieniają nasze zwyczaje i może nawet światopogląd z posiadania na doświadczenie i użytkowanie  – mówi Yann Gontard, CEE Region Chairman, Sodexo On-site Services. –  Ósma edycja Global Workplace Trends Report to lektura obowiązkowa dla wszystkich liderów biznesu, którzy nie chcą biernie przyglądać się tej rewolucji, lecz stanąć na jej czele i dzięki temu zwiększać swoją przewagę na coraz bardziej wymagającym rynku – dodaje.


Tegoroczny raport skupia się na 7 trendach wokół tematu potrzeba rozwoju kolektywnej inteligencji we wszystkich dziedzinach miejsca pracy. Mowa w nim o takich obszarach jak:

  • Pokolenie Z: Wraz z wysokimi oczekiwaniami w zakresie dostępnej technologii, elastyczności pracy, przy jednoczesnym koncentracji na dobrym samopoczuciu, Generacja Z zmienia organizację w nowy, ekscytu-jący sposób dla wszystkich pracujących obecnie pokoleń.
  • Internet Rzeczy (IoT): kształtowanie przyszłości miejsc pracy: środowiska pracy oparte na IoT przy-czyniają się do angażowania przedsiębiorstw i ich pracowników w bardziej efektywny sposób poprzez wyż-szy komfort przestrzeni pracy, elastyczność, wyższą precyzję procesów, a ostatecznie jakość życia wszyst-kich.
  • Emocjonalnie inteligentne miejsca pracy: Inteligencja emocjonalna stała się kluczowym zestawem umiejętności dla wszystkich wiodących przedsiębiorstw oraz ich liderów. Miejsce pracy może być inteli-gentne emocjonalnie poprzez umożliwienie pracownikom przyniesienia pełnego spectrum swoich emocji do pracy, a także dostosowanie tychże do podstawowych ludzkich potrzeb i indywidualnych motywacji.
  • Zasoby w ekonomii współdzielenia: Wszystkie firmy, które wybiegają swoimi wizjami w przyszłość, prze-kształcają obecnie swoje modele biznesowe w takim kierunku, by jak najskuteczniej korzystać z dobro-dziejstw ekonomii współdzielenia.
  • Nowy wymiar równouprawnienia: By stworzyć prawdziwie zrównoważone płciowo miejsce pracy, przed-siębiorstwa muszą przeanalizować bariery, które ograniczają kobiety w rozwinięciu ich potencjału, a także wdrożyć transformację kulturową poprzez zaangażowanie swoich liderów.
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim 3.0: Nowa era zarządzania kapitałem ludzkim opiera się na integracji wszystkich dostępnych technologii i programów (szkolenia, uznanie, dobre samopoczucie w miejscu pracy) w celu przekształcenia doświadczania pracy w doświadczenie życiowe. Celem zarządzania kapitałem ludzkim 3.0 jest ulepszanie i pogłębianie doświadczeń pracowników, a przez to wspieranie roz-woju zatrudniających ich przedsiębiorstw.
  • Pracownicy: nowe otwarcie na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw: Dziś pracownicy są decydującą stroną w obszarze kształtowania strategii CSR. Dla odpowiedzialnych społecznie przedsię-biorstw prowadzenie dialogu z kluczowymi interesariuszami, którymi są pracownicy, jest niezbędne do osiągnięcia jej jak największego zaangażowania w pracę na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich.

 – Rozwój nowoczesnych technologii i różnorodność zespołów funkcjonujących w firmach redefiniują wyzwania stojące przed organizacjami, zwłaszcza w kontekście zatrudnienia i utrzymania wartościowych pracowników. Jesteśmy świadkami rewolucji zarządzania kapitałem ludzkim 3.0. Firmy w Polsce coraz częściej sięgają po zaawansowane technologicznie rozwiązania skoncentrowane na człowieku i jego potrzebach, takie jak np. platformy do budowania indywidualnych programów motywacyjnych opartych na świadczeniach pozapłacowych. A to właśnie one stanowią ważny element w walce o talenty i zaangażowanych pracowników i pozwalają wykorzystać w pełni potencjał różnorodnych zespołów – komentuje Arkadiusz Rochala, dyrektor wykonawczy, wiceprezes zarządu Sodexo Benefits and Rewards Services.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem trendów tutaj lub o kontakt z Działem Komunikacji Sodexo Polska w celu uzyskania materiałów w języku polskim.

ZNAJDŹ NAS: